Smithia laxiflora

Species

  • Smithia flava
  • Smithia flava

Tags

Smithia laxiflora, otherwise known as smithia flava, is a plant species.

Children

Browse this taxon's child families or species